Raporte dhe te dhena te tregut te energjise elektrike

ERE në zbatim të Ligjit 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”, më konkretisht Neni 19, gërma k), publikon në faqen e internetit të dhëna katërmujore për funksionimin e tregut të energjisë elektrike.

Për sa cituar më sipër kemi përgatitur një formë raportimi të dhënash si më poshtë:

Të dhënat e tregut të energjisë për 4-mujorin e vitit 2024

Të dhënat e tregut të energjisë  për vitin 2023

Të dhënat e tregut të energjisë për 10-mujorin e vitit 2023

Te dhenat e tregut te energjise per 9-mujorin e vitit 2023

Te dhenat e tregut te energjise per 8-mujorin e vitit 2023

Te dhenat e tregut te energjise per 6-mujorin e vitit 2023


Te dhenat e tregut te energjise per 4-mujorin e vitit 2023

Te dhenat e tregut te energjise per vitin 2022

Te dhenat e tregut te energjise per 8-mujorin e vitit 2022

Te dhenat e tregut te energjise per 6-mujorin e vitit 2022

Te dhenat e tregut te energjise per 4-mujorin e vitit 2022

Te dhenat e tregut te energjise per vitin 2021

Te dhenat e tregut te energjise per 9-mujorin e vitit 2021

Te dhenat e tregut te energjise per 8-mujorin e vitit 2021

Te dhenat e tregut te energjise per 6-mujorin e vitit 2021

Te dhenat e tregut te energjise per 4-mujorin e vitit 2021

Te dhenat e tregut te energjise per 12-mujorin e vitit 2020

Te dhenat e tregut te energjise per 8-mujorin e vitit 2020

Te dhenat e tregut dhe sistemit te energjise elektrike per publikim 4-mujori i pare  2020

Te Dhenat e 12-mujorit te vitit 2019

Te Dhenat e 8-mujorit te vitit 2019

Te Dhenat e 4-mujorit te pare te vitit 2019

Te Dhenat e vitit 2018

Te Dhenat e vitit 2017

Te Dhenat e vitit 2016

Te Dhenat e 4-mujorit te dyte te vitit 2016

Te Dhenat e 4-mujorit te pare te vitit 2016

Te Dhenat e tre 4-mujoreve te vitit 2015