Pyetje të shpeshta

Cilat jane licensat qe leshon ERE
   NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE
 • Licencë në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike
 • Licencë në veprimtarinë e operimit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike
 • Licencë në veprimtarinë e operimit të sistemit të shpërndarjes të energjisë elektrike
 • Licencë në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike
 • Licencë në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike
 • Licencë në veprimtarinë e operimit të tregut të energjisë elektrike
   NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR
 • Licencë në veprimtarinë e transmetimit të gazit natyror
 • Licencë në veprimtarinë e shpërndarjes të gazit natyror
 • Licencë në veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror
 • Licencë në veprimtarinë e tregtimit të gazit natyror
 • Licencë në veprimtarinë e operimit në hapësirat e depozitimit të gazit natyror
 • Licencë në veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së
 • Licencë në veprimtarinë e funksionimit të operatorit të tregut të gazit natyror