Bordi

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë

Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Aktualisht Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet:

 

 

 

 

Erjola 

 

Erjola Sadushi – Anëtare Bordi dhe Kryetare në Detyrë Enti Rregullator i Energjisë

Znj. Erjola Sadushi lindur më 1978 ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitet 1997-2001 dhe mban titullin jurist. Ne vitin 2019 përfundon studimet pas univesitare Master Profesional “Qeverisje dhe Administrim Publik.Zhvillimin profesional e fillon si ndihmëse avokate në zyren ligjore.

Eksperienca e saj ne Rregullator fillon në vitin 2002 ku ka mbajtur funksione të ndryshme si Specialiste në Drejtorinë e Çështjeve Ligjore, Përgjegjëse në Sektorin Juridik, më pas Drejtor në Drejtorinë Juridike, Drejtorinë e Licensimit dhe Monitorimit të Tregut. Kontributi i Zj. Sadushi ne sektorin rregullator te energjise nuk ka munguar.

Ka qenë pjesemarrese ne përgatitjen e legjislacionit në fushën e rregullimit të energjisë në përputhje me ligjin dhe direktivat përkatëse të BE, si dhe në grupe pune ndërkombetare ku focus ka qene krijimi e nje strukture organizative, operuese dhe krijimi i strategjive të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e sektorit të Energjise e Gazit në Shipëri sipas standarteve ndërkombëtare.Gjithashtu ka qënë anëtare në disa grupe pune ndërkombetare të rëndësishme si: më hartimin e kodit të rrjetit dhe kodit të tarifave të TAP AG, në hartimin ee raportit të Benchmark për Energjitë e rinovueshme dhe në raportin e grupit të punës së konsumatorit, MEDREG, Milano, Itali, Aktive dhe pjesemarrese në diskutime lidhur me ndryshimet në Traktatin e Komunitetit të Energjisë Vjenë, Austri, nënkryetare e grupit MEDERG (për mbështetjen e reformave kombëtare), në Forumin e mbajtur në Vjenë mbi Ligjin Europian për Energjinë si dhe pjesëmarrje në aktivitetin e FRS për Institucionet Rregullatore të Energjisë.

Kontributi i Znj. Sadushi gjatë këtyre viteve në Sektorin rregullator ka qënë i sukseshëm dhe në vitin 2017 emërohet nga Kuvendi i Shqipërisë Anëtar Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, funksion të cilin e mban ende me një mandat të dytë rizgjedhje në dhjetor te vitit 2022.

PËR ZGJEDHJEN E ZONJËS ERJOLA SADUSHI ANËTARE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

 

 

 

 

 

 

Petraq Lika 

Petraq Lika Anëtar Bordi Enti Rregullator i Energjisë

Z.Petraq Lika lindur më 1962, ka përfunduar studimet në vitin 1986 në Universitetin e Tiranës – Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike në profilin Inxhinier Elektrik për Industri. Në vitin 2010 përfundon studimet pasuniversitare 2 vjeçare në Master të Shkencave Ekonomike në Universitetin Ndërkombëtar të Maqedonisë.

Eksperinca profesionale nga 1986 – 1993 fillon menjëherë në sektorin Elektrik të Industrisë së përpunimit të naftës në KPTHN/Ballsh duke mbajtur disa funksione të rëndësishme, Inxhinier Reparti dhe Shef i Repartit Elektrik të këtij Kombinati.

Me rikthimin në qytetin e lindjes Tiranë, në vitet 1993 – 2006, fillon në Filialin Elektrik Qytet Tiranë. Në këtë filial elektrik ai kreu funksione të ndryshme, atë të shefit të Repartit elektrik  të kabllove, Kryeinxhinier dhe Drejtor i Filialit Elektrik Qytet. Me tej me ristrukturimin e KESH sh.a. ka kryer funksione të Drejtorit të Zonës së shpërndarjes Tiranë, Drejtorit të Departamentit të InxhinIerisë në DVSH /KESH sh.a. si dhe të Bashkëpunëtorit të ngushtë të Enel.

Mbas vitit 2006  -2014 mban funksionet si Drejtues Teknik tek kompania Hellas Service sh.p.k. të projektimit, zhvillimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit elektrik të kompanive të telefonisë celulare Vodafon dhe AMC.

Në vitet 2015 – 2019 ka mbajtur funksionet e Drejtuesit të Divizionit të shpërndarjes (OSHEE sh.a.) duke u përballluar me sfidat të forta në zhvillimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të sistemit të shpërndarjes dhe në vitet 2019 – 2022 atë të Administratorit të OSSH sh.a., pjesë e OSHEE sh.a. Group.

Krahas funksioneve të sipërcituara, kontributi i vazhdueshëm në sektorin energjitik i Z.Lika vjen nëpërmjet funksioneve si anëtar  Bordi  drejtues i OST sh.a. dhe në të njëjtën kohë, anëtar i Task Forcës në ERE për hartimin e Kodeve të shpërndarjes, transmetitmit, matjes. Duke vijuar njëkohësisht edhe si bashkëpunëtor i ngushtë i ENEL-it në ristrukturimin e KESH sh.a. si ekspert i jashtëm në oponencën shtetërore të AKBN-së me burimet e rinovueshme për lidhjen e tyre me Sistemin Elektroenergjetik Shqiptar si ekspert dhe gjatë kohëve të fundit anëtar i Bordit Teknik të DPS (Drejtoria e përgjithshme e standardeve).

Gjatë gjithë karrierës së gjatë profesionale 1986 – 2022 ka qënë Drejtues Aktiv në projektet, në Sektorin Elektrik të Industrisë 1986 – 1990 në projektin për implementimin e Uzinës së Vajrave /KPTHN me Rumaninë, duke vijuar me tej  në DVSH/KESH sh.a. në vitet 1995 – 2006 në projektet me WB, Cooperacione Italiana, JBIC (kredi e qeverisë Japoneze) dhe më tej në OSHEE në vitet 2015 – 2022 në Shqipëri me projektet në zhvillimin e Sistemit elektrik të shpërndarjes që janë zhvilluar me kreditë e huaja, sikurse janë Banka Botërore, KfW-ja, BERZH-I, AFD etj performancës së rrjetit të sistemit të shpërndarjes të OSHEE sipas normave dhe standardeve EU.

Njëkohësisht Z. Lika i ka kushtuar kujdes të veçantë edhe fushës akademike, duke punuar si

  • Në mësimdhënie si pedagog i ftuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike.
  • Referues në Konferenca të forumeve të ndryshme të profilit inxhinierik si brenda dhe jashtë vendit.

Përmendim se përtej kontributit të tij ai në vitet 1993-2021, është angazhuar në zhvillimin e njohurive dhe aftësive profesionale duke kryer specializime dhe trajnime të ndryshme jashtë vendit, si në Austri, Gjermani, Hungari, Bruksel, Itali, Greqi me fokus (zhvillimet dhe kontrollet e  impianteve elektrike të qarqeve primare – sekondare dhe komandim – atomatzimeve të tyre në sistemin Elektroenergjetik për të gjitha nivelet e tensioneve TU/TM/TL si dhe fushës së Telekomunikacionit si dhe ato të ekspertit në fushën e Projektim/Mbikqyrjes, Menaxhimi dhe auditimi i eficencës së energjisë elektrike dhe në atë Mjedisore.

Në Shtator 2022 Z. Lika emerohet nga Kuvendi i Shqipërisë në pozicionin Anëtar  Bordi i Entit Rregullator të Energjisë me një mandat 5 vjeçar, detyrë që po e ushtron aktualisht.

PËR ZGJEDHJEN E ZOTIT PETRAQ LIKA ANËTAR TË BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË