Akte te tjera


VENDIM Nr. 584, datë 8.10.2021 PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË EMERGJENCËS NË FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 256, datë 29.4.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.584, DATË 8.10.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË EMERGJENCËS NË FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 398 ,datë 9.6.2022 PER TRAJTIIMIN E DISBALANCAVE TE SHKAKTUARA NGA PRODHUESIT ME PERPARESI TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 456, datë 29.6.2022 PËR MIRATIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E DETYRIMIT TË SHËRBIMIT PUBLIK, QË DO TË ZBATOHEN NDAJ TË LICENCUARVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, TË CILËT USHTROJNË AKTIVITETIN E PRODHIMIT, TRANSMETIMIT, SHPËRNDARJES DHE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 650 , date 10.10.2022 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE VENDIMIN NR.584, DATE 8.10.2021, TE KESHILLIT TE MINISTRA VE, "PER SHPALLJEN E GJENDJES SE EMERGJENCES NE FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE", TE NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 872, datë 27.12.2022 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 519, DATË 13.7.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

UDHËRRËFYES MBI SHËRBIMET QË OFROHEN NGA ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË