Akte të tjera mbi Tregun

Rregullat per alokimin e kapaciteteve te interkonjeksioneve

Rregullorja e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Rregullore për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e enegjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik

Kontratë për shit-blerje të energjisë elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike

Marreveshja per Pjesemarrjen ne Treg

Rregullat e Përkohshme te Mekanizmit Balancues të Energjisë Elektrike

Rregullore e proçedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit

Marrëveshja e Lidhjes në Rrjetin e Transmetimit

Marrëveshja e Operimit në Rrjetin e Transmetimit

Programi i Pajtueshmërisë i Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike

Rregullat për Garancitë Finaciare të Pjesëmarrësve për Regjistrimin në Tregun e Energjisë Elektrike

Kontratë Shit-Blerje e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht apo pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundore për periudhën kohore 01.01.2018- 31.12.2018

Rregullat për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit, dhe kushtet kontraktore të furnizimit me energji elektrike

Marrëveshja e Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike

Rregullat për monitorimin e tregut të energjisë

Rregullat e Tregut Shqiptar te Balancimit te Energjise Elektrike

Kontrata tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundorë.

Shtojca Specifike për Kufijtë e Zonave të Ofertimit të mundësuara nga SEE CAO në Rregullat e Harmonizuara të Alokimit për të Drejtat Afatëgjata të Transmetimi