Njoftim për Shtyp datë 13.04.2022

Në mbledhjen e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë, sot në datën 13.04.2022 u shqyrtuan aplikimet dhe u miratuan tarifat për shërbimin e transmetimit dhe atë të shpërndarjes së energjisë elektrike si dhe u vlerësuan çmimet e furnizimit për klientët fundorë të lidhur në tension të ulët (0.4 kV). Tarifat e miratuara mundësojnë kryerjen e mirëmbajtjes dhe investimeve më të nevojshme dhe të domosdoshme në rrjet dhe synojnë të garantojnë qëndrueshmërinë e sistemit dhe cilësinë e shërbimit të furnizimit të konsumatorëve.

Pavarësisht aplikimit të OST sh.a për miratimin e një tarife mesatare prej 1.41 lekë/kWh, ERE bazuar në analizën e të dhënave që lidhen me ushtrimin e aktivitetit të transmetimit të energjisë elektrike, vendosi të miratojë tarifën mesatare të transmetimit prej 0.85 lekë/kWh për periudhën rregullatore 1 maj 2022 - 31 dhjetor 2024.

Lexo njoftimin e plote

Sa i perket aplikimit te OSSH, kjo e fundit ka kerkuar nje tarife mesatare shperndarje prej 6.69 leke /kWh, dhe miratimin e tarifave te shperndarjes per nivelet e tensionit si vijon: • Tarifa e shperndarjes se energjise elektrike per vitin 2022 ne tensionin 35 kv prej 2.62 Leke /Kwh; • Tarifa e shperndarjes se energjise elektrike per vi tin 2022 ne tensionin 20/10/6 kv prej 4.14 Leke/Kwh; • Tarifa e shperndarjes se energjise elektrike per vitin 2022 ne tensionin 0.4 kV prej 7.37 Leke/Kwh.

ERE ne perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi dhe pas analizimit te te dhenave per qellime te percaktimit te tarifave te shperndarjes , vendosi te miratoje tarifat e meposhtëme: • Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV - 1.55 Lekë/Kwh • Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.6 - 20 kV - 3.99 Lekë/Kwh • Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV - 6.42 Lekë/Kwh

Lexo njoftimin e plote

Nderkohe tarifa mesatare e sherbimit te shperndarjes per periudhen 1 maj - 31 dhjetor 2022, me miratimin e tarifave te mesiperme, rezulton 5.89 leke/kWh kundrejt tarifes mesatare prej 6.69 leke /kWh, te kerkuar nga OSSH sh.a. Tarifat e miratuara me lart kane marrë në konsiderate zvogëlimin e efekteve qe lidhen me rritjen e cmimeve ne tregun rajonal, i cili ka patur dhe do te kete efektet e tij ne financat e operatoreve te sistemeve te transmetimit dhe shperndarjes se energjise elektrike. Per rrjedhoje ERE do te vijoje monitorimin e kostove te aktiviteteve te ketyre operatoreve ne periudhen pasardhese.

Me miratimin e tarifave te transmetimit dhe shperndarjes, ERE paralelisht vleresoi edhe efektet e ketyre tarifave ndaj cmimit final te furnizmit te klienteve familjare dhe jo familjare ne nivelin e tensionit te ulet 0.4 kV.

Lexo njoftimin e plote

Per periudhen e mbetur te vitit 2022, ERE vendosi lenien ne fuqi te cmimit te klienteve familjar dhe jo familjar te lidhur ne nivelin e tensionit 0.4kv.

Ne vijim paraqitet nje tabele ilustruese qe mundeson krahasimin e tarifave aktuale me tarifat e kerkuara nga operatoret si dhe tarifat e cmimet e miratuara nga ERE te cilat do te jene te aplikueshme duke filluar nga data 1 Maj 2022

Lexo njoftimin e plote

Të rejat e fundit

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 09.05.2022

21-01-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 09.05.2022

Lexo më shumë

Konsultime

Ne lidhje me propozimet e OST mbi ndrysh…

28-03-2022 Konsultime

Ne lidhje me propozimet e OST mbi ndryshimet e Rregullave te Tregut Shqiptare te Balancimit.

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Publikuar: 29 Qershor 2021

Raporti Vjetor 2021

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese