Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Enti Rregullator i Energjisë

Të rejat e fundit

Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.09.2022

27-09-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 29.09.2022

Njoftim për shtyp datë 23.09.2022

23-09-2022 Njoftime

Njoftim për shtyp datë 23.09.2022

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 23.09.2022

23-09-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 23.09.2022

Lexo më shumë

Konsultime

Draft-kontrate per ofrimin e sherbimeve…

26-09-2022 Konsultime

DRAFT-KONTRATË PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSSH SHA

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Raporti Vjetor 2021

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese