Formulari i Ankesave


Shkarko Formularin elektronik te ankesave              BEJ NJE ANKESE...


Trajtimi i ankesave

Forma dhe Permbajtja e Ankeses

Cdo konsumator I energjisë elektrike apo gazit natyror, që nuk ka marrë përgjigje në afat për ankesën e adresuar pranë të licencuarit apo mbetet I pakënaqur nga zgjidhja e dhënë nga I licencuari, mund te paraqesë ne ERE nje ankese ndaj nje te licensuari sipas formës standarte qe miratohet nga ERE


Ankesa duhet te percaktoje
:

palen ose palet qe besohet se jane pergjegjese per ceshtjen qe trajtohet ne ankese

  • Veprimin ose mosveprimin qe mendohet se eshte ne kundershtim me ligjet e aplikueshme
  • Perllogaritje te barres financiare, nese ka
  • Veprimin korrigjues, ndihmen apo demshperblimin e kerkuar per demin e shkaktuar


Afatet e trajtimit

ERE, sipas rastit, do të dërgojë për verifikim ankesën pranë subjektit të ankimuar brenda 15 ditëve kalendarike.
I ankimuari do te pergjigjet brenda 10 diteve pune, pas komunikimit të ERE.

I ankimuari do t’i dergoje nje kopje te pergjigjes ERE-s dhe nje kopje tjeter ankuesit.

Brenda 20 diteve nga marrja e pergjigjes, kur nuk arrihet zgjidhja e konfliktit, ERE mund të planifikojë nje sence degjimi teknike midis paleve ose ne cdo rast mund te kryejë verifikimin apo inspektime kryesisht.

Seancat degjimore

ERE gjate ushtrimit te kompetencave te saj si dhe per trajtimin e ankesave te konsumatoreve mund te organizoje disa lloj seancash si me poshte:

  • Seanca te pergjithshme - per marrjen e komenteve nga palet e interesuara lidhur me rregulloret, udhezimet dhe dokumentat e ERE-s.
  • Seancat teknike – per zgjidhjen e ceshtjeve teknike lidhur me tarifat, licensimet, zgjidhjet e mosmareveshjeve apo procedime te tjera te ERE-s.
  • Seanca zyrtare publike – per marrjen e komenteve paleve te interesuarakur ERE eshte ne procesin e percaktimit te tarifave dhe cmimeve per konsumatoret tarifore.