"Kontratë për Diferencë" (CFD) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës Tip për Mbështetje