Komentet e ardhura nga "FTL" sh.a. mbi metodologjinë e llogaritjes së detyrimit për energjinë e rinovueshme për t'u paguar nga konsumatorët fundorë të energjisë elektrike