Kontrata ndërmjet "KESH" sh.a. dhe "FSHU" sh.a. për vitin 2024