Viti 2024

Regjistri i Vendimeve 2024

VENDIM Nr. 01, Datë 22.01.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 02, Datë 22.01.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË SHPËRNDARJES SË TË ARDHURAVE NGA KONGJESTIONI NDËRMJET SHQIPËRISË DHE KOSOVËS

VENDIM Nr. 03, Datë 22.01.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROCEDURAVE REZERVË PËR BASHKIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË DITËS NË AVANCË SHQIPËRI - KOSOVË

VENDIM Nr. 04, Datë 22.01.2024 MBI KËRKESËN PËR SHTYRJE TË AFATIT TË DEROGIMIT TË SHOQËRISË KALISI HYDROPOWER SH.P.K.

VENDIM Nr. 05, Datë 22.01.2024 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 06, Datë 22.01.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 161, DATË 17.06.2022 "MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “VOKOPOLA ENERGJI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VOKOPOLA 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  274 KW, “VOKOPOLA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  3104 KW, DHE “VOKOPOLA 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  2297 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 5675 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 07 Datë 22.01.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.299, DATË 19.10.2023, PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE SHOQËRISË “TRUEN” SH.P.K. PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 09 Datë 29.01.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 10 Datë 29.01.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11 Datë 29.01.2024 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 12 Datë 29.01.2024 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E  TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 13 Datë 29.01.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.217, DATË 20.12.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MIVAS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1940 KW

VENDIM Nr. 15 Datë 06.02.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ARÇOVA”

VENDIM Nr. 16 Datë 06.02.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “YILDIRIM ENERGY EUROPE ALBANIA” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 17 Datë 06.02.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 1” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SAJ SI KOLATERAL PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 19 Datë 19.02.2024 MBI  ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET SHOQËRISË “KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK” SH.P.K. DHE SHOQËRIVE FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE OPERATORI I SISTEMIT TË SHPERNDARJES SH.A

VENDIM Nr. 20 Datë 19.02.2024 MBI ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET SHOQËRISË TREN SUN SYSTEM” SH.P.K. DHE SHOQËRIVE FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE OPERATORI I SISTEMIT TË SHPERNDARJES SH.A.

VENDIM Nr. 21 Datë 19.02.2024 MBI ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET SHOQËRISË “SUN BEAT SYSTEM” SH.P.K. DHE SHOQËRIVE FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE OPERATORI I SISTEMIT TË SHPERNDARJES SH.A.

VENDIM Nr. 22 Datë 19.02.2024 MBI ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET SHOQËRISË “NTSP” SH.P.K. DHE SHOQËRIVE FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE OPERATORI I SISTEMIT TË SHPERNDARJES SH.A.

VENDIM Nr. 23 Datë 19.02.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “PROTERGIA ENERGY ALBANIA” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 24 Datë 19.02.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “COSMOGRAL” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 25 Datë 22.02.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA PRODHUESIT EKZISTUES ME PËRPARËSI NGA BURIMET FOTOVOLTAIKE PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 26 Datë 22.02.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2024 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 27 Datë 22.02.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K. PËR LËSHIMIN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA IMPIANTI “PARKU FOTOVOLTAIK EZ-5 SOLAR PARK”

VENDIM Nr. 28 Datë 22.02.2024 MBI NJOHJEN E LICENCËS PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, LËSHUAR NGA ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI E REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR SUBJEKTIN “MONTING” SH.P.K.

VENDIM Nr. 29 Datë 22.02.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 306, DATË 23.10.2023, “PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K., PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET HIPOTEKIMIT) TË ASETEVE FIKSE SI MJET PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 30 Datë 27.03.2024 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC ARÇOVA

VENDIM Nr. 31 Datë 27.03.2024 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “COSMOGRAL” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 32 Datë 27.03.2024 MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S LIDHUR ME SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 33 Datë 27.03.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “PROTERGIA ENERGY ALBANIA” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 34 Datë 27.03.2024 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “PROTERGIA ENERGY ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 35 Datë 27.03.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË "ENSCO TRADING (ALBANIA)" SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 36 Datë 27.03.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 361, DATË 07.12.2023 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEALB ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “GURI I BARDHË 1” DHE “GURI I BARDHË 2”

VENDIM Nr. 37 Datë 27.03.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 81, DATË 31.05.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “S G D ENERGJI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NDËRFUSHAS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1125 KW”

VENDIM Nr. 39 Datë 29.03.2024 MBI ECURINË E ZBATIMIT TË OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË TË ERE PËR PERIUDHËN 2021- 2023, SIPAS PLANIT TË MASAVE PËR ZBATIMIN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË PËR PERIUDHËN 2021 – 2023, TË PËRDITËSUAR

VENDIM Nr. 40 Datë 29.03.2024 MBI MIRATIMIN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE TË ERE PËR PERIUDHËN 2024 – 2026

VENDIM Nr. 43 Datë 29.03.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OSSH SH.A., PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË “RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 166, DATË 10.10.2016, TË BORDIT TË ERE, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 44 Datë 29.03.2024 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE (AAES) PËR DISA NDRYSHIME DHE KUFIZIME NË ZBATIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 186, DATË 06.06.2023

VENDIM Nr. 45 Datë 29.03.2024 MBI FILLMIN E PROCEDURES PËR SHQYRTIMIN E DRAFT  “KONTRATËS PËR DIFERENCË” (CFD) KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS TIP PËR MBËSHTETJE

VENDIM Nr. 46 Datë 02.04.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2024 PËR SHOQËRITË UJËSJELLËS KANALIZIME TË CILAT FURNIZOHEN NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT

VENDIM Nr. 47 Datë 02.04.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 20/10/6 KV PËR VITIN 2024

VENDIM Nr. 48 Datë 02.04.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2024 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 49 Datë 02.04.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR KATEGORINË E KLIENTËVE “FURRA BUKE DHE/OSE PRODHIM MIELLI TE LIDHURA NË NIVELIN E TENSIONIT 0.4 KV”

VENDIM Nr. 50 Datë 02.04.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 287, DATË 09.10.2023

VENDIM Nr. 51 Datë 02.04.2024 MBI KËRKESËN E OST SH.A., PËR INTERVALIN KOHOR 1 ORË NË OPERIMIN E PROCESEVE TË TREGUT BALANCUES, DHE NOMINIMEVE TË TRANSAKSIONEVE TREGTARE

VENDIM Nr. 52 Datë 02.04.2024 MBI LËSHIMIN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA IMPIANTI FOTOVOLTAIK NË DIGËN E QYRSAQIT, HEC “VAU I DEJËS”, I SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH)” SH.A.

VENDIM Nr. 53 Datë 02.04.2024 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GLOBAL TECHNICAL MECHANICS” SH.P.K.  PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 54 Datë 02.04.2024 MBI HEQJEN E PEZULLIMIT TË VENDOSUR ME VENDIMIN NR. 240, DATË 03.08.2023 DHE MOSMIRATMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË  “TEODORI 2003” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E PJESSHËM TË LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR HEC-IN ZALLI I BULQIZËS, TE SHOQËRIA “KONCESIONARE TËRNOVË ZALL BULQIZË” SH.P.K

VENDIM Nr. 55 Datë 02.04.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TRUEN” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SAJ SI MJET PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 56 Datë 02.04.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HYDROBORSH” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET HIPOTEKIMIT) TË ASETEVE TË PALUAJTSHME TË SAJ

VENDIM Nr. 57 Datë 02.04.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.253, DATË 23.08.2023, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 2” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 20MW (AC)

VENDIM Nr. 58 Datë 02.04.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 303, DATË 23.10.2023, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K.  NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “TEKSOEN 1”

VENDIM Nr. 59 Datë 02.04.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI CERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 60 Datë 02.04.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.97, DATË 09.05.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME VENDNDODHJE NË ZONËN E REMASIT-KARAVASTA,LUSHNJE DHE LIBOFSHË, FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 140MWP

VENDIM Nr. 61 Datë 12.04.2024 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “PROTERGIA ENERGY ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 62 Datë 12.04.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËKESËS SË SHOQËRISË “FU-GEN” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, ME VENDNDODHJE NË BASHKINË FIER

VENDIM Nr. 63 Datë 12.04.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “5GX ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 10 MW ME VENDNDODHJE NË BASHKINË LUSHNJE, QARKU FIER

VENDIM Nr. 64 Datë 12.04.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDYRËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “5GX ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 65 Datë 12.04.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 116, DATË 24.05.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “BLUE 1” ME VENDNDODHJE NË ZONËN E SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 66 Datë 12.04.2024 MBI HEQJEN E PEZULLIMIT TË VENDOSUR ME VENDIMIN NR. 309, DATË 30.10.2023 “MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “ECO-ELB” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” DHE RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ECO-ELB” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 67 Datë 12.04.2024 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ENSCO TRADING (ALBANIA)” SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 68 Datë 12.04.2024 MBI DHËNIEN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA HEC “BISTRICA 1” DHE “BISTRICA 2”, TË SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 69 Datë 12.04.2024 MBI DHËNIEN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA HEC “SHKOPET”, I SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 70 Datë 12.04.2024 MBI DHËNIEN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA HEC “ULËZ, I SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 71 Datë 12.04.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WENERG” SH.A. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR VENDOSJEN E BARRËS SIGURUESE TË RADHËS SË DYTË MBI AKSIONET E SAJ SI PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 72 Datë 15.04.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR KATEGORINË E KLIENTËVE “FURRA BUKE DHE/OSE PRODHIM MIELLI”

VENDIM Nr. 73 Datë 15.04.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2024 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 75 Datë 29.04.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TEODORI” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ZALLI I BULQIZËS” DHE HEC “TERNOVË”

VENDIM Nr. 76 Datë 29.04.2024 MBI HEQJEN E PEZULLIMIT TË VENDOSUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 313, DATË 06.11.2023 DHE MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “SELCA ENERGJI” SH.P.K. PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SELCA”

VENDIM Nr. 77 Datë 29.04.2024 MBI HEQJEN E PEZULLIMIT TË VENDOSUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.  32, DATË 27.03.2024 DHE LICENCIMIN E SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 79 Datë 02.05.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË FTL SH.A. PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES ME SHOQËRINË DRAGOBIA ENERGY SH.P.K.

VENDIM Nr. 80 Datë 02.05.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “GREENNAT SOLAR PARK BALLSH” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 81 Datë 02.05.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.155, DATË 07.10.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MATEO&CO” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MURASI”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW, NË LUMIN E CEMIT TË SELCËS, DEGË E LUMIT CEM I BASHKUAR, NË BASHKINË MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR

VENDIM Nr. 82 Datë 02.05.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 9, DATË 21.01.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BREÇANI R.O.S.P” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “DRITA”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 83 Datë 02.05.2024 MBI LLOGARITJEN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2024

VENDIM Nr. 85 Datë 09.05.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 62, DATË 11.04.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KESH” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK I DIGËS QYRSAQ, HEC VAU I DEJËS, ME KAPACITET TË INSTALUAR 5.143 MWP

VENDIM Nr. 86 Datë 09.05.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2024 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 87 Datë 09.05.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “H.K. HEC GRABOVA 2” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 89 Datë 13.05.2024 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË "ENSCO TRADING (ALBANIA)" SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 90 Datë 13.05.2024 MBI NJOHJEN E LICENCËS PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, LËSHUAR NGA ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI E REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR SUBJEKTIN “MFT ENERGY KOSOVO L.L.C”

VENDIM Nr. 91 Datë 13.05.2024 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “5GX ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 92 Datë 13.05.2024 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “5GX ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 93 Datë 13.05.2024 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “FU-GEN” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 95 Datë 20.05.2024 MBI MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI, KESH SH.A. DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL (FSHU) SH.A., PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE QË FURNIZOHEN NGA FSHU SH.A.