ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEKonsultime

AKTE NE PROCES KONSULTIMI

Plani i investimeve per vitin 2020 dhe perditesimin e të zhvillimit të rrjetit shpërndares per periudhën 5-vjecare 2020-2024. OSHEE sh.a.

Plani i Investimeve të OST sh.a. per vitin 2020

Rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes së Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

Rregullore për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit në tregun e lirë

Kushtet e kontrates tip te furnizimit me gaz natyror

Draft Rregullore mbi proçedurat për dhënien e përjashtimit për infrastrukturën e re të gazit natyror

Draft-Rregullat per monitorimin e tregut te gazit natyror

Kodi i Matjes se Gazit

HEC ARSTI Kerkese per derrogim

Draft-licenca per veprimtarine e operimit ne hapesirat e depozitimit te gazit natyror

Pogrami i pajtueshmërisë se OSSH sha- Procedure e filluar me vendimin e bordit te ERE nr.196/2020

Licencë për veprimtarinë e operimit në impiantet e gnl-së

Rregullore për depozitimin e gazit natyor

Draft-Standardet e trajtimit të ankesave të klientëve të energjisë elektrike dhe gazit natyror nga të licencuarit në aktivitetin e furnizimit

Treguesit e cilesise se performances-OSSH

Rregullore REMIT

Draft-kushtet për të licencuarin e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik për sektorin e gazit natyror në shqipëri

Draft-rregullat e të përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL) për shqipërinë

Draft-metodologjia per llogaritjen e detyrimit të energjisë së rinovueshme dhe procedurën per kompensimin e prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike

DRAFT-metodologjia e llogaritjes së tarifës per shërbimin e rigazifikimit nga impiantet e  GNL-s ne shqiperi

Raporti i Perputhshmerise i Operatorit te Sistemit te transmetimit ALBGAZ

REMIT

REMIT Annex A