Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  PUBLIKIME  
  • »  Raporte, Studime  
  • »  Konsultime  
PRINT Mail
Konsultime

AKTE NE PROCES KONSULTIMI (Të miratuara)

Metodologjia e perllogaritjes se rimbursimit te demit ekonomik nga Operatori i Sistemit, si pasoje e nderhyrjeve te paligjshme ne Sistemin e Shperndarjes

Rregullat operacionale per furnizuesin e mundesise se fundit

Dergimi i Planit te Investimeve per vitin 2018 te Albgaz me shpjegime shtese

Shpjegime shtese per Planin e Investimeve 2018 Albgaz

ALBGAZ

ALBGAZ

Shtesat dhe ndryshimet e propozuara nga OSHEE sh.a ne kontraten OSHEE - PPE

Draft Rregullat për Kushtet e shërbimit të furnizimit nga FMF dhe kushtet kontraktore të Furnizimit

Draft Rregullorja e Garancisë së Origjinës


TAP , Konsultime mbi Kodin e Rrjetit

Në datë 7 gusht 2018, Tap ka nisur konsultimet publike në lidhje me Kodin e Rrjetit (“Tap network code”, TNC).

TAP fton palët e interesuara që të japin komentet e tyre në TNC, duke përfshirë edhe anekset e tij, ndërmjet datave 7 gushtit 2018, 10:00 CET dhe deri më 18 Shtator 2018 18:00 CET.

Të gjitha komentet duhet të dërgohen me email public.consultation@tap-ag.com. Për me shumë detaje klikoni këtu here.
 

Propozimi i të gjitha OST-ve të Evropës Kontinentale dhe Nordike për hipotezat dhe një metodologji të Analizës së Kosto-Përfitimit në përputhje me Nenin 156 (11) të Rregullores së Komisionit (BE)2017/1485 të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike

Dokumenti shpjegues mbi propozimin për supozimet dhe metodologjinë për një Analizë Kosto - Përfitim (CBA) në përputhje me kërkesat e përmbajtura në Nenin 156 (11) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike (Rregullorja e Udhëzimit për Operimin e Sistemit - SOGR)

All Continental Europe and Nordic TSOs’ proposal for assumptions and a Cost Benefit Analysis methodology in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation

Explanatory document of the proposal for assumptions and methodology for a Cost Benefit Analysis (CBA) compliant with the requirements contained in Article 156(11) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (System Operation Guideline Regulation – SOGR)

Rregullore e (BE) Nr. 2015/703 e dates 30 prill 2015 mbi themelimin e Kodit te Rrjetit mbi Rregullat e Nderveprimit dhe Shkembimit te te Dhenave

CV Z.E.Ponari

Mbi disa ndryshime të propozuara nga OST sh.a, ne Rregulloren për procedurat e blerjes se energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve ne rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve te shërbimit publik.

ALBGAZ 392-3

Propozimi i të gjitha OST-ve mbi Kërkesat Organizative, Rolet dhe Përgjegjësitë (KORP) në lidhje me Shkëmbimin e të Dhënave në përputhje me Nenin 40 (6) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 Udhëzim për Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë

Ndryshimet e propozuara në rregulloren per proçedurat dhe afatet për dhëenien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 109, Datë 29.06.2016

All TSOs’ proposal for a generation and load data provision methodology in accordance with Article 17 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation

Propozimi i gjithëOST-ve për një metodologji të ofrimit të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin17 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë

All TSOs’ proposal for a common grid model methodology in accordance with Articles 67(1) and 70(1) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 02 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation

Propozimi i gjithëOST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me Nenet 67 (1) dhe 70 (1) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 02 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike

Propozimet e të gjithë OST-ve për një metodologji për koordinimin e analizave të sigurisë së operimit në përputhje me Nenin 75 të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike.

Dokumenti mbështetës për propozimin e të gjithë OST-ve për metodologjinë për koordinimin e analizave të sigurisë operative në përputhje me nenin 75 të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit së energjisë elektrike dhe për metodologjinë për vlerësimin e rëndësisë të aseteve për koordinimin e ndërprerjeve në përputhje me nenin 84 të kësaj Rregulloreje.

Propozimi i gjithë OST-ve për një metodologji të ofrimit të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 16 të Rregullores së Komisionit (BE) 2015/1222 të datës 24 korrik 2015 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve dhe menaxhimin e kongjestioneve

Kontratë për shërbimin e transmetimit te gazit natyror ndërmjet shoqërive Albpetrol sh.a. dhe Albgaz sh.a

Rregullorja për Standardet Minimale të Cilësisë së Shërbimeve dhe Furnizimit në Sektorin e Gazit Natyror
 

Proçedurë e filluar me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.56 datë 03.04.2019 lidhur me fillimin e proçedurës për transpozimin e rregullores 2017/459 të miratuar me vendimin nr.2018/06/ PHGL-ENC 'Mbi themelimin e Kodit të rrjetit për mekanizmat e alokimit të kapaciteteve në sistemet e transmetimit të Gazit Natyror'

RREGULLORJA E KOMISIONIT (EU) 2017/459 e 16 marsit 2017 për krijimin e një kodi të rrjetit për mekanizmat e alokimit të kapaciteteve në sistemet e transmetimit të gazit dhe shfuqizimin e Rregullores (BE) Nr. 984/2013

Zbatimi i kodit të rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin të gjeneruesve, Konsultimi i opsioneve të niveleve kufi/pragjeve per kalsifikimin e gjeneruesve të rinj që lidhen me sistemin në tip A, B, C dhe D, sipas vendimit të ERE nr. 129, dt. 04/06/2018, “Mbi miratimin e kodit të rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin të gjeneruesve”, neni 5

Propozimi i të gjithë OST-ve të Evropës Kontinentale për karakteristikat shtesë të FCR në përputhje me Nenin 154 (2) të Rregullores së Komisionit (BE) 017/1485 të datës 2 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë

Kontratë për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesi i Sherbimit Universal për furnizimin e klientëve fundorë për periudhën kohore 01.03.2019- 31.12.2019

Mbi miratimin e Planit të Investimeve per vitin 2019 te OST.
 

Rregullorja mbi Sistemin e Njësuar të Llogarive për Shoqëritë e Rregulluara në Sektorin e Gazit Natyror Përfshirë Auditimin e Llogarive

"Propozimi i te gjithe OST-ve per nje metodologji te modelit te perbashket te rrjetit ne perputhje me Nenin 17 te Rregullores se Komisionit (EU) 2015/1222 te dates 24 korrik 2015 qe percakton nje udhezues mbi alokimin e kapacitetit dhe menaxhirnin e konxhestioneve"

Kontratë ndërmjet KESH sh.a dhe OSHEE sh.a/OSSH per shit-blerjen e sasisë së tepërt te energjise elektrike, që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve që përfitojnë nga Shërbimi Universal, me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shperndarjes per periudhën kohore 01.01.2019-31.12.2019

PLANI I INVESTIMEVE TË OSHEE 2019

RREGULLORE PER LIDHJET E REJA NË RRJET PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR Procedurë e filluar me vendimin e bordit të ERE nr. 132/2019

STUDIMI I TARIFAVE PER LIDHJEN E IMPIANTEVE VETEPRODHUES TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA DIELLI

Kontratë tip  për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/kesh sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi I sherbimit universal(fshu) për furnizimin e klientëve fundorë  për periudhën kohore

Drafti i Rregullave të Tregut Shqiptar të Balancimit të Energjisë Elektrike

Për disa ndryshime ne rregulloren për përcaktimin e pagesave të rregullimit për të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike

Kodi i Rrjetit qe Harmonizon Strukturat Tarifore te Transmetimit te Gazi

Rregullore mbi caktimin e kerkesave dhe procedurave per percaktimin e operatorit te emeruar e tregut te energjise elektrike (NEMO) dhe roli dhe pergjegjesite e tij dhe operatorit te sistemit te transmetimit te energjise elektrike

Strategjia per infrastrukturat kritike ne sektorin e energjise elektrike

Rregullore për profilet e standartizuara të ngarkesës

Kriteret per te vendosur derogime (Kufizime) per njesite gjeneruese te energjise elektrike

Draft-Metodologjia e percaktimit te tarifes se shitjes se gazit natyror nga furnizuesi i mundesise se fundit
 

Drafti i propozimeve për ndryshime, procedurë e filluar me vendimin e bordit të ERE nr.170/2020. Me highlight ndryshimet për të cilat është filluar procedura për ndryshimet e kontrates TIP të miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 73, datë 22.04.2020.


AKTE NE PROCES KONSULTIMI

 

Rregullore per burimet dytesore te energjise elektrike

Shtojca E, në Rregullat e përkohshme të mekanizmiot balancues ( procedurë e filluar me vendimin e bordit të ERE nr 21/2020)

Plani i investimeve per vitin 2020 dhe perditesimin e të zhvillimit të rrjetit shpërndares per periudhën 5-vjecare 2020-2024. OSHEE sh.a.

Plani i Investimeve të OST sh.a. per vitin 2020

Rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes së Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

Rregullore për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit në tregun e lirë

Kushtet e kontrates tip te furnizimit me gaz natyror

Draft Rregullore mbi proçedurat për dhënien e përjashtimit për infrastrukturën e re të gazit natyror

Draft-Rregullat per monitorimin e tregut te gazit natyror

Kodi i Matjes se Gazit

HEC ARSTI Kerkese per derrogim

Draft-licenca per veprimtarine e operimit ne hapesirat e depozitimit te gazit natyror

Pogrami i pajtueshmërisë se OSSH sha- Procedure e filluar me vendimin e bordit te ERE nr.196/2020