Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  PUBLIKIME  
  • »  Raporte, Studime  
  • »  Konsultime  
PRINT Mail
Konsultime

AKTE NE PROCES KONSULTIMI

Plani i investimeve per vitin 2020 dhe perditesimin e të zhvillimit të rrjetit shpërndares per periudhën 5-vjecare 2020-2024. OSHEE sh.a.

Plani i Investimeve të OST sh.a. per vitin 2020

Rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes së Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

Rregullore për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit në tregun e lirë

Kushtet e kontrates tip te furnizimit me gaz natyror

Draft Rregullore mbi proçedurat për dhënien e përjashtimit për infrastrukturën e re të gazit natyror

Draft-Rregullat per monitorimin e tregut te gazit natyror

Kodi i Matjes se Gazit

HEC ARSTI Kerkese per derrogim

Draft-licenca per veprimtarine e operimit ne hapesirat e depozitimit te gazit natyror

Pogrami i pajtueshmërisë se OSSH sha- Procedure e filluar me vendimin e bordit te ERE nr.196/2020

Licencë për veprimtarinë e operimit në impiantet e gnl-së

Rregullore për depozitimin e gazit natyor

Draft-Standardet e trajtimit të ankesave të klientëve të energjisë elektrike dhe gazit natyror nga të licencuarit në aktivitetin e furnizimit

Treguesit e cilesise se performances-OSSH

Rregullore REMIT

Draft-kushtet për të licencuarin e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik për sektorin e gazit natyror në shqipëri

Draft-rregullat e të përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL) për shqipërinë

Draft-metodologjia per llogaritjen e detyrimit të energjisë së rinovueshme dhe procedurën per kompensimin e prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike

DRAFT-metodologjia e llogaritjes së tarifës per shërbimin e rigazifikimit nga impiantet e  GNL-s ne shqiperi

Raporti i Perputhshmerise i Operatorit te Sistemit te transmetimit ALBGAZ

REMIT

REMIT Annex A

Të gjitha propozimet e TSO-ve kontinentale evropiane për rregullat e shlyerjeve të përbashkëta për shkëmbimet e qëllimshme të energjisë si rezultat i procesit të kontrollit të frekuencave dhe periudhës së ndryshimit (rritje / ulje) në përputhje me Nenit 50 (3) i Rregullores së Komisionit (BE) 2017/2195 të 23 Nëntorit 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi balancimin e energjisë elektrike

Të gjitha propozimet e TSO-ve kontinentale evropiane për rregullat e shlyerjeve të përbashkëta për të gjitha shkëmbimet e energjisë të pa qëllimshme në përputhje me Nenin 51 (1) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/2195 të 23 nëntorit 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi balancimin e energjisë elektrike

Ne lidhje me propozimet e OST per rregullat e Tregut Shqiptar te Balancimit te energjise elektrike nga data 1 Prill 2021