Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

 • Home  
 • »  Sherbime Konsumatori  
 • »  Roli i ERE ne mbrojtjen e konsumatorit  
PRINT Mail
Roli i ERE ne mbrojtjen e interesave te konsumatoreve
ERE trajton dhe zgjidh te gjitha ankesat dhe konfliktet direkte qe lindin nga maredheniet midis furnizuesit te energjise elektrike dhe konsumatoreve, duke pasur si qellim:
 • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne aspektin individual.
 • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne teresi nga abuzimet e aktoreve dominant ne tregun e energjise elektrike.
 • Trajtim te barabarte dhe jodiskriminues te te gjithe konsumatoreve permes procedurave ligjore e transparente.
 • Monitorimin dhe kontrollin e sherbimeve qe ofron i licensuari ndaj konsumatoreve te energjise elektrike.

Kategorite e mosmarreveshjeve qe zgjidhen nga ERE
 • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me permbushjen e detyrimeve kontraktuale te te licensuarit.
 • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me cilesine e sherbimeve te ofruara nga furnizuesi dhe perfomancen e tij.
 • Mosmarreveshjet ndermjet te licensuarve qe kane te bejne me maredheniet bilaterale te pjesemarresve te tregut.

  Broshura per Mbrojtjen e Konsumatorit