Welcome to ERE

Bulevardi Gjergj Fishta Nr 10
Tirane, Albania
Tel&Fax: +355 4 225 8112
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

 • Home  
 • »    
Pyetje te shpeshta


Cilat jane licensat qe leshon ERE
 • Liçense per gjenerimin e energjise elektrike
 • Liçense per transmetimin e energjise elektrike
 • Liçense per shperndarjen e energjise elektrike
 • Liçense per Furnizimin Publik me Shumice te energjise elektrike
 • Liçense per Furnizimin Publik me Pakice te energjise elektrike
 • Liçense per Furnizimin me energji elektrike
 • Liçense per Tregtimin e energjise elektrike.
Cilat jane afatet e liçensave
Liçensat qe leshon ERE jepen me nje afat te caktuar me te drejte rinovimi dhe modifikimi.
 • Per Prodhimin e energjise elektrike - Deri ne 30 vjet
 • Per Transmetimin e energjise elektrike - Deri ne 25 vjet
 • Per Shperndarjen e energjise elektrike - Deri ne 30 vjet
 • Per Furnizimin Publik me Shumice te energjise elektrike - Deri ne 5 vjet
 • Per Furnizimin Publik me Pakice te energjise elektrike - Deri ne 5 vjet
 • Per Furnizimin me energji elektrike - Deri ne 5 vjet
 • Per Tregtimin e energjise elektrike - Deri ne 5 vjet
Kush mund te marre liçense prane ERE
Cdo subjekt mund te aplikoje ne ERE per tu pajisur me nje license per aktivitetet e mesiperme mbasi te kete plotesuar dokumentacionin e kerkuar konform:
 • Ligjit Nr. 43/2015 “Per Sektorin e Energjise Elektrike”
 • "Rregullores per Procedurat e Licensimit, Modifikimit, Tranferimit te Plote/te Pjesshem dhe Rinovimit te Licensave" te miratuar me Vendimin e Bordit e Komisionereve Nr. 108, date 09.09.2008.

Lidhur me kete aplikim Bordi i Komisonereve merr vendim për fillimin ose jo të proçedurave të shqyrtimit për çdo aplikim që ka të bëjë me ushtrimin nga ERE të autoritetit për dhënie, ndryshim, rinovim, transferim, heqje license. Brenda 3 diteve nga data e marrjes se vendimit per fillimin e procedurave ERE publikon ne median e shkruar njoftimin per aplikimin per licensim te subjektit aplikues dhe siguron nje periudhe 2 mujore per te pritur te gjitha objeksionet e paleve te treta lidhur me kete aplikim. Bordi i Komisionereve te ERE-s, merr vendimin perfundimtar per pranimin ose refuzimin e aplikimit per license, brenda 60 diteve nga data e publikimit te njoftimit ne shtyp.